Zagadnienia przedmiotowe

 

 

·         Początek i koniec człowieka

·         Specyfika egzystencji ludzkiej

·         Zależność człowieka od Boga

·         Obraz Boży w człowieku

·         Osobowy charakter bytu ludzkiego

·         Nieśmiertelność człowieka

·         Wspólnotowy wymiar osoby ludzkiej

·         Moralny wymiar osoby ludzkiej

·         „Nowy” człowiek

·         Relacja antropologii teologicznej do innych traktatów teologii dogmatycznej

·         Relacja zagadnień antropologii teologicznej do innych przedmiotów teologicznych: teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia pastoralna, katechetyka, religiologia

·         Związek antropologii teologicznej z innymi dziedzinami wiedzy: psychologia, pedagogika, medycyna, prawo, filozofia

 

 

 

 

 

 

Źródła teologiczne

 

·         Źródła biblijneÄ: Rdz 2,7-9.15-25; Rdz 1,26-31; Rdz 3,15-21 oraz Rdz 5,1-3; Rdz 6,3.12; Rdz 9,6; Syr 17,1-15; Syr 7,31; Ps 8; Jk 3,9; 1Kor 11,7; Kol 1,12-20; Kol 3,1-17; Ef 1,10; Ef 2,6.14; Ef 3,10-21; Ef 4,10-24; Hbr 1,3; Hbr 2,5-18; Hbr 10,1; 1Kor 2,11.14; 1Kor 6,15-19; 1Kor 15,44-45; 2Kor 4,4.10.16; Rz 2,12-15; Rz 5,8; Rz 6,3-13; Rz 7,24; Rz 8,7-17; Rz 11,36; Rz 13,14; Rz 15,2-3; Ga 2,19-20; Ga 3,27-28; Ga 5,16; Flp 3,10-12; Flp 3,19-20; 1Tes 5,23; J 3,5-6; J 5,24; J 12,25; J 15,12-13; Mt 10,37; Łk 9,23

·         Tradycja: Breviarium fidei V 30-62

·         Sobór Watykański IIÄ: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. 7 XII 1965 (n. 4-39)

·         Katechizm Kościoła KatolickiegoÄ: 355-421; 1699-1948

·         Nauczanie papieskie:

Wybrane katechezy Jana Pawła II („Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”)

Jan Paweł II, List o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvifici doloris”. 11 II 1984 Ä

Jan Paweł II, List apostolski o godności i powołaniu kobiety „Mulieris dignitatem”. 15 VIII 1988 Ä

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”. 25 III 1995 Ä

·     Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie. 31 V 2004.

 

 

 

 

 

 

Źródła nieteologiczne

 

·         Filozoficzne: Tischner, Wojtyła, Bartnik, Krąpiec

·         Inne: psychologiczne, prawne, biologiczne, medyczne, etnograficzne, archeologiczne

 

 

 

 

 

 

 

Plan wykładu

 

I.                     Problematyka antropologiczna i zagadnienia przedmiotowe

II.                   Dogmatyczna interpretacja źródeł: źródła biblijne, Breviarium fidei

III.                  Systematyczne treści antropologii teologicznej

IV.                Tematy dodatkowe:

1.       Relacja antropologii teologicznej do innymi traktatów teologii dogmatycznej

2.       Relacja antropologii teologicznej do innych przedmiotów teologicznych (teologia moralna, teologia pastoralna, teologia duchowości, prawo kanoniczne, liturgika)

3.       Związek antropologii teologicznej z innymi dziedzinami wiedzy (filozofia, medycyna, psychologia, pedagogika)

4.       Teologia osoby

5.       Teologia cierpienia

6.       Teologia dialogu

7.       Teologia kultury

8.       Antropologia Karla Rahnera

9.       Antropologia Karola Wojtyły

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia

 

·        Część pierwsza: analiza dogmatyczna i synteza teologiczna podstawowych źródeł teologicznych.

 

1. Wykonaj analizę dogmatyczną tekstów źródłowych pod kątem zagadnień przedmiotowych: źródła biblijne, BF, KKK.

2. Wykonaj syntezę teologiczną informacji pochodzących z analizy źródeł w odniesieniu do zagadnień przedmiotowych.

 

 

·        Część druga: myśl antropologiczna we współczesnych źródłach teologicznych.

 

1. Zapoznaj się z treścią wybranych współczesnych źródeł teologicznych: Gaudium et spes, Katechezy Jana Pawła II o treści antropologicznej, Salvifici doloris. Jak są w nich przedstawione zagadnienia przedmiotowe?

2. Zestaw informacje uzyskane w p. 1 oraz porównaj z treścią uzyskaną w części pierwszej ćwiczeń. Które kwestie są rozwinięte? Dlaczego? Jak?

 

 

·        Część trzecia: antropologia teologiczna na tle pozostałych traktatów dogmatycznych, innych przedmiotów teologicznych oraz dziedzin myśli ludzkiej.

 

1. Zapoznaj się z treścią wybranych źródeł nieteologicznych:

o         filozoficzne

o         psychologiczne

o         prawne

2. Jak jest w nich przedstawiony człowiek? Kim jest? Jakie kwestie antropologiczne są wyakcentowane? Dlaczego?

3. Porównaj uzyskane informacje z treścią antropologiczną źródeł teologicznych.

 

Pełny zestaw ćwiczeń Þ